Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: DIÓBÉL TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhely: 3516 Miskolc, Kandia utca 24. 1. em. 1.

Telephely: 3530 Miskolc, Kandia utca 24. 1. em. 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-015015

Adószám: 14162398-1-05

Képviseletében: Molnár Hedvig Anna

E-mail: info@santalucia.hu

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

 • www.santalucia.hu 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linkekről: 

 • www.santalucia.hu/adatvedelem 

DEFINÍCIÓK 

 1. a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 2. b) egészségügyi adat: az érintett (beteg) testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére valamint a megbetegedés illetve esetlegesen az elhalálozás körülményeire, okára, általa vagy róla, más személy által közölt illetőleg az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat. 
 3. c) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 4. d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 5. e) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 1. f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 2. g) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
 3. h) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
 4. i) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 5. j) képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 
 6. k) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő vállalkozásokat és egyesületeket is. 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 
 2. Célhoz kötöttség A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 
 3. Adattakarékosság A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. 
 4. Pontosság A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 
 5. Korlátozott tárolhatóság A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 
 6. Integritás és bizalmas jelleg A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg). 
 7. Elszámoltathatóság A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

ADATKEZELÉSEK 

 1. Betegadatok / páciens adatok 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre Az adatkezelés célja 

Személyes adat A kapcsolatfelvételhez és időpont kéréshez szükséges. Telefon: Kapcsolattartás. Név: Érintett beazonosítása. Születési név: Érintett beazonosítása. Születési hely, idő: Érintett beazonosítása. Anyja neve: Érintett beazonosítása. Neme: Érintett beazonosítása. TAJ száma: Jogszabályi rendelkezés alapján. Lakcím: Érintett beazonosítása és kapcsolattartás. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre Az adatkezelő a magánszemély egészségügyi és természetes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés, egészségügyi ellátás igénybevétele céljából kezeli. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítéséről számított 30 évig kell megőrizni. Az érintett kérésére azonnal, e-mailben történő megküldéssel. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 

A személyes adatokat az egészségügyi ellátásért felelős, az abban résztvevő egészségügyi szakszemélyzet kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A személyes adatok Adatkezelő saját szerverein, továbbá a DeriCom Informatikai Kft. által nyújtott egészségügyi szoftverben kezeli és tárolja. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 

Postai úton: 3530 Miskolc, Kandia u. 24. I. emelet E-mailben: info@santalucia.hu 

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 

az Infotv. 5. § (1) bekezdése 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyről és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Tájékoztatás Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulásának meg nem adása esetén Adatkezelő szolgáltatásait nem tudja nyújtani. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listáját jelen Tájékoztató rögzíti. Adatkezelő által jelen Tájékoztatásban nem rögzített adatfeldolgozó igénybevételéről Adatkezelő az érintettet tájékoztatja. Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó SYNLAB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. Cégjegyzékszám: 01-09-923956 Adószám: 14872925-2-43 Képviseli: Lévai Richárd ügyvezető E-mail: hungary@synlab.com Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató- 

Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 18. Cégjegyzékszám: 01-09-260503 Adószám: 10803952-2-43 Képviseli: dr. Szabóné dr. Durucz Judit ügyvezető E-mail: premedpharma@premedpharma.hu Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó MRC-Radiológia Egészségügyi Korlátolt 

Felelősségű Társaság Székhely: 3556 Kisgyőr, Hársasbérc tető 2. Cégjegyzékszám: 05-09-029082 Adószám: 25728215-2-05 Képviseli: Alaxay Zsolt ügyvezető E-mail: mrcradiologia@gmail.com Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó DeriCom Informatikai Korlátolt Felelősségű 

Társaság Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 2/b 2. em. 13. Cégjegyzékszám: 01-09-687394 Adószám: 12461828-2-43 Képviseli: Horváth Lajos István ügyvezető E-mail: kati@dericom.hu 

 1. A www.santalucia.hu oldalon útján történő adatkezelés 2.1. A www.santalucia.hu oldalon történő kapcsolatfelvétel 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Adatkezelés célja A weboldal KAPCSOLAT – ÍRJON NEKÜNK menüpontja 

(https://santalucia.hu/kapcsolat/) alatt, valamint a weboldal láblécén elhelyezett elérhetőségeken, online megadott személyes adatok kezelésének célja: 

– kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása, 

– meglévő ügyfelekkel történő kapcsolattartás, 

– ajánlattétel és ahhoz kapcsolódó tájékoztatás 

nyújtása, szerződéskötés elősegítése, 

– panasz benyújtása és azok kivizsgálása. 

Kezelt személyes adatok köre A kapcsolattarás keretében kezelt személyes adatok köre illeszkedik a megkeresés tartalmához, így név, e- mail cím, telefonszám, számlázási adatok, egyéb megjegyzés, kapcsolatfelvétel időpontja. 

A telefon útján történő kapcsolatfelvétel esetében a beszélgetés nem kerül rögzítésre Adatkezelő részéről. 

E-mail cím: Kapcsolatfelvételéhez az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Név: Érintett beazonosítása 

Egyéb megjegyzés: Nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre A weboldalon keresztül kapcsolatot felvevő valamennyi 

érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt kérdés megválaszolásáig, a beérkezett megkeresések lezárásig terjed. 

Az érintett kérésére azonnal intézkedik Adatkezelő a törlésről. Érintett elérhetetlensége esetén 30 napot meghaladó esetben törlésre kerülnek a korábban felvett személyes adatok. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges 

személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek adatkezelők személye, a személyes adatok 

tiszteletben tartásával ismeri meg és kezeli. A címzettjei 

személyes adatokhoz Adatkezelő kollégái férhetnek hozzá. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 

Postai úton: 3530 Miskolc, Kandia u. 24. I. emelet E-mailben: info@santalucia.hu 

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 

az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

Tájékoztatás Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön 

hozzájárulásán alapul. Hozzájárulásának meg nem adása esetén Adatkezelő szolgáltatásait nem tudja nyújtani. A hozzájárulás meg nem adása nem kizárólag online, a https://santalucia.hu weboldalon valósulhat meg. 

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság Székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2/1. Cégjegyzékszám: 05-09-027214 Adószám: 24981464-2-05 Képviseli: Barcsa Balázs ügyvezető 

2.2. A www.santalucia.hu oldalon történő időpontfoglalás 

Adatkezelés célja A weboldal KAPCSOLAT – ONLINE BEJELENTKEZÉS 

menüpontja (https://santalucia.hu/kapcsolat/) alatt, online megadott személyes adatok kezelésének célja: 

– kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás elősegítése, 

– meglévő ügyfelekkel történő kapcsolattartás, 

– ajánlattétel és ahhoz kapcsolódó tájékoztatás 

nyújtása, szerződéskötés elősegítése. 

Kezelt személyes adatok köre Az időpontfoglalás keretében kezelt személyes adatok köre illeszkedik a megkeresés tartalmához: Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, egyéb megjegyzés, időpontfoglalás ideje. 

A telefon útján történő kapcsolatfelvétel esetében a beszélgetés nem kerül rögzítésre Adatkezelő részéről. 

E-mail cím: Kapcsolatfelvételéhez az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Név: Érintett beazonosítása 

Egyéb megjegyzés: Nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre A weboldalon keresztül időpontfoglalást lebonyolító 

érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

Az időpontfoglalás során megadott személyes adatok kezelés az időpont egyeztetés véglegesítésig, beérkezett megkeresések lezárásig terjed. Az érintett kérésére azonnal intézkedik Adatkezelő a törlésről. Érintett elérhetetlensége esetén 30 napot meghaladó esetben törlésre kerülnek a korábban felvett személyes adatok. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 

A személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek tiszteletben tartásával ismeri meg és kezeli. A személyes adatokhoz Adatkezelő kollégái férhetnek hozzá. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 

Postai úton: 3530 Miskolc, Kandia u. 24. I. emelet E-mailben: info@santalucia.hu 

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 

az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 


Tájékoztatás Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulásának meg nem adása esetén Adatkezelő szolgáltatásait nem tudja nyújtani. A hozzájárulás meg nem adása nem kizárólag online, a https://santalucia.hu weboldalon valósulhat meg. 

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2/1. Cégjegyzékszám: 05-09-027214 Adószám: 24981464-2-05 Képviseli: Barcsa Balázs ügyvezető 

 1. A „Google AdWords” konverziókövetés alkalmazása 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. A felhasználók tömegéből az egyes felhasználó, érintettek nem beazonosíthatóak, így személyes adatkezelés nem történik. 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

 1. A „Google Analytics” alkalmazása Az Adatkezelő honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban a szerverre történő megérkezéskor, de a háttértárba való írás előtt megrövidíti. (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en) 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 1. A „sütik” alkalmazása (cookie) 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon 

követése. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon 

követése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig illetőleg kettő évig tartó időszak a google analitycs által kiadott szabályozók szerint: https://developers.google.com/analytics/devguides/collec tion/analyticsjs/cookie-usage 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 

Az adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatokat. 

Az Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 

érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a jogainak ismertetése 

böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

Az adatkezelés jogalapja Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

 1. A közösségi oldalak 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, „követése” népszerűsítése. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi 

oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy „követi” azt. 

Az adatkezelés célja A közösségi oldalakon, a weboldal és a vállalkozás egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, „követése” népszerűsítése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai 

kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

 1. Az egyéb adatkezelések 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 1. A tárhely-szolgáltató 

Tárhely-szolgáltató 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. Cégjegyzékszám: 01-09-909968 Adószám: 14571332-2-42 Képviseli: Kárpáti Zoltán László E-mail: iroda@tarhely.eu 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

TITOKTARTÁS 

Az érintett jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátás során a tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak az arra jogosulttal közöljék. 

Az érintettnek joga van nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. 

Az adatkezelő az orvosi titkot fokozott védelemben részesíti, az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha az érintett írásbeli felhatalmazást ad, valamint törvény arra hatalmazza fel vagy kötelezi az adatkezelőt. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelen tájékoztatóban található adatkezelések tekintetében az DIÓBÉL Kft. az adatkezelő. 

Tájékoztatáshoz való jog Az érintett kérelmére a DIÓBÉL Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa 

Az érintett hozzáféréséhez való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A DIÓBÉL Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett kérelmére az információkat a DIÓBÉL Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. oldalán megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Helyesbítés joga 

A DIÓBÉL Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a DIÓBÉL Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére a DIÓBÉL Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A DIÓBÉL Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a DIÓBÉL Kft. nem kezeli. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A DIÓBÉL Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Kártérítés és sérelemdíj Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség 

Panasz Amennyiben a DIÓBÉL Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük, forduljon bizalommal társaságunkhoz a tájékoztató 2. oldalán rögzített elérhetőségeinken. 

Panasztételi lehetőség Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.